Горячие новости
Главная | Видео Крым | «Айше Шулакова нетиджелер иле» 13.02.21
новости крыма

«Айше Шулакова нетиджелер иле» 13.02.21

Къырым инвесторларны насыл этип джельп эте? Инвесторлар энди джумхуриетимизнинъ инкишафына юз 150 миллиард рубле масраф эттилер. Ятырымлар ичюн насыл саалар зиядедже келише?

Пандемия къабаатлы. Ишсиз къалгъан адамларнынъ сайысы артты. 46 бинъден зияде адам иш къыдыра. Ишсизлернинъ сайысы не ичюн арта ве Къырым акимиети бойле вазиеттен насыл чыкъаджакъ?

Ковид кери къайта. Сынъырланув чарелери файда кетирип башлады. Ашылама ярдымынен коллектив иммунитетке иришип оладжамызмы? Къырымнынъ вице-премьер везири, эмек ве ичтимаий къорув везири Елена Романовская «Миллет» телеканалымызгъа берген эксклюзив интервьюсы.

Ят бала олмай. Алып бакъкъан бала тувгъан олып къалмасы ичюн не япмалы? Къырым сакинлери балларны сийрекче алып башладылар.

Смотрите телеканал «Миллет» на других площадках!
«Миллет» телеканалыны дигер мейданларда сейир этинъиз!
VK —
Facebook —

Одноклассники —
Instagram —новости крыма